Uchwała Nr XXVII/206/13
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 24 kwietnia 2013r.


w sprawie nadania aktu założycielskiego „Przedszkola w Wojcieszycach”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013r. nr XXVII/205/13 nadaje się akt założycielski Przedszkola w Wojcieszycach§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2013 roku przedszkole publiczne o nazwie „Przedszkole w Wojcieszycach”.

§ 2. Przedszkole w Wojcieszycach prowadzi działalność pod adresem ul. Osiedlowa 6, Wojcieszyce, 66-415 Kłodawa oraz w oddziale zamiejscowym w Różankach w wyodrębnionej części budynku przy ulicy Dębowej 3.

§ 3. Przedszkole w Wojcieszycach jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy Kłodawa.

§ 4. Zadania, organizacje i zasady działania Przedszkola w Wojcieszycach określa statut.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan

 

 

UZASADNIENIE


     Na sesji w dniu 20 lutego 2013r. Uchwałą Nr XXV/199/136 Rada Gminy wyraziła wolę przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różankach im. Jana Pawła II poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych w Różankach i Wojcieszycach i utworzenia odrębnej jednostki budżetowej pn. Przedszkole Publiczne w Wojcieszycach z oddziałem w Różankach.
     Procedura związana z utworzeniem odrębnej jednostki budżetowej pn. Przedszkole w Wojcieszycach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). wymaga podjęcia przez Radę Gminy Kłodawa następujących uchwał:

  • przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różankach im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Różankach im. Jana Pawła II,
  • utworzenia jednostki budżetowej pn. Przedszkole w Wojcieszycach,
  • nadania aktu założycielskiego,
  • nadania Statutu.

W świetle powyższego wnioskuje się o podjęcie ww. uchwał.