Nauczyciel odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo dzieci, zapobiega wypadkom, stosuje się do n/w punktów:

 1. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki nawet na chwilę.
 2. Sprawdzanie stanu zabawek i pomocy w sali.
 3. Przestrzeganie zakazu samowolnego oddalania się od grupy.
  4. Przestrzeganie dzieci przed zabawą znalezionymi przedmiotami.
  5. W czasie wycieczek i spacerów oraz na terenie przedszkola zwracać uwagę, aby dzieci nie jadły żadnych roślin.
  6. Zapoznać dzieci z przepisami ruchu drogowego.
  7. Przestrzegać, aby w czasie wycieczki na jednego opiekuna przypadało 10-15 dzieci.
  8. Zabierać ze sobą na wycieczki apteczkę pierwszej pomocy oraz wypełniać niezbędna dokumentację wycieczki.
  9. Podjęcie wszelkich środków ostrożności przy organizowaniu spacerów , wycieczek, przejazdów środkami lokomocji.
  10. Każde wyjście poza teren placówki wpisać do zeszytu wyjść z dziećmi.
  11. Na zajęciach, w czasie których używa się przedmiotów ostrych, zwracać uwagę na karność i dyscyplinę, jako podstawowe elementy gwarantujące bezpieczeństwo.
  12. Przyrządy i urządzenia ostre i mniej bezpieczne używać można dzieciom tylko w obecności nauczyciela.
  13. W czasie letnim zabezpieczyć dzieci przed udarami słonecznymi.
  14. W okresie zimy zabezpieczyć przed zimnem oraz zapewnić bezpieczne zabawy na śniegu.
  15. W czasie posiłków być zawsze z dziećmi, aby zwrócić uwagę na rozkładanie posiłków – gorące potrawy w celu uniknięcia poparzenia.
  16. Zadbać, aby dzieci nie miały dostępu do środków czystości i leków.
  17. Zgłaszać wadliwy stan urządzeń – wpisywać do zeszytu usterek.
  18. Znajomość przepisów bhp i ppoż.
  19. Uświadomienie rodzicom potrzeby zapewnienia ze strony osoby dorosłej opieki dzieciom w czasie drogi do przedszkola i powrotnej.
  20. Uświadomienie rodzicom potrzeby kontrolowania dzieci z czym udają się do przedszkola w celu uniknięcia wypadku.
  21. Informowanie rodziców o wszelkich poczynaniach dzieci, stanie zdrowia i zachowaniu w przedszkolu.
  22. Dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia.
  23. Nauczyciele muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci.
  24. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.
  25. Pracownicy obsługi ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, odpowiadają za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw.
  26. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

 

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 2003 r. Nr 6 poz.69 ze zm.),
 • Statut przedszkola.


Cel procedury
Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przedszkolu.


Zakres procedury
Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu ich odbioru z przedszkola.


Opis procedury

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
  2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają je do sali, w której dzieci przebywają pod opieką nauczyciela. Analogicznie rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby odbierają dziecko z grupy bezpośrednio od nauczyciela.
  3. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola nie wcześniej niż od godz. 13.00.
  4. Od godziny 8:00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się wówczas do swoich sal pod opieką nauczycieli.
  5. Dzieci są objęte ciągłym dozorem, opieką nauczyciela i personelu pomocniczego.
  6. Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.
  7. Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba z personelu pomocniczego (np. woźna). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum. Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.
  8. W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, tj. wyjścia dziecka do toalety, zmiany bielizny z powodu zmoczenia się dziecka, nauczyciel powierza dziecko woźnej oddziałowej lub innemu nauczycielowi. Opiekę taką należy ograniczyć do minimum.
  9. Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach, nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynnościami, np. rozmową i inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).
  10. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
  11. Nauczyciel (oraz personel pomocniczy) odpowiada za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.
  12. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel (oraz personel pomocniczy) zwraca uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
  13. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie integrują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.
  14. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
  15. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
  16. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
  17. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają (młodsze dzieci ustawiają się w „pociąg”).
  18. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy. Niedopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi spóźnienie do pracy i podać jego przyczynę.
  19. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
  20. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
  21. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.
  22. Nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.