1. Przedszkole jest czynne: w Wojcieszycach od 6.30 do 15.30 , w Różankach od 6.30 do 16.00 .
 2. W godzinach od 8.00 do 13.00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 3. W celu umożliwienia pełnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wszyscy rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godziny 8.00 i do odbierania nie prędzej niż o godzinie 13.00 .
 4. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola, powinno do niego regularnie uczęszczać.
 5. Dyrektor przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:: a) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres co najmniej jednego miesiąca bez podania przyczyny nieobecności, b) rodzice bez podania ważnych przyczyn zalegają co najmniej przez okres trzech miesięcy z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu.
 6. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, deklaracji dotyczącej godzin pobytu dziecka oraz terminowe uiszczanie opłaty za żywienie. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola wypełniają rodzice i przekazują ją dyrektorowi w wyznaczonym terminie.
 7. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice (prawni opiekunowie) do końca września danego roku szkolnego.
 8. Dziecko powinno przychodzić do przedszkola czyste i estetycznie ubrane. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, ułatwiający samodzielne ubranie się i rozebranie, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.
 9. Dziecko powinno być wyposażone w: a) obuwie zmienne, b) przybory toaletowe do mycia zębów, c) dwa ręczniki , d) w bieliznę, bluzeczkę i spodnie na zmianę – dot. dzieci 3-4 letnich,
  wszystkie rzeczy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
 10. Na terenie przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe wg odrębnie ustalonych zasad.
 11. Świadczenie za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwala Rady Gminy, a dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 12. Naliczanie świadczeń za pobyt dziecka w przedszkolu dokonywane jest na podstawie deklaracji rodziców złożonej na początku roku szkolnego oraz na podstawie obecności dziecka odntowanej w dzienniku prowadzonym przez nauczyciela.
 13. Odpłatność za przedszkole należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca.
 14. Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych. O terminie zebrań są każdorazowo informowani poprzez ogłoszenie na tablicy.
 15. Ogłoszenia oraz informacje dotyczące życia przedszkola umieszczane są na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców. Rodzice maja obowiązek zapoznawania się z informacjami przedszkola.
 16. Rodzice zobowiązani są do brania czynnego udziału w życiu przedszkola poprzez udzielanie niezbędnych informacji o własnym dziecku, ofiarowanie własnej pomocy, udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych, zasięganie wiedzy u nauczycieli na temat funkcjonowania dziecka.
 17. Okres wakacyjny w przedszkolu jest uzgodniony z organem prowadzącym i zatwierdzony w projekcie organizacyjnym. Rodzice o działalności placówki w czasie wakacji zostają powiadomieni .
 18. Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów.
 19. Informację o rezygnacji korzystania z przedszkola (dot. dzieci 3-4 letnich) należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
 20. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
  Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stwarzamy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.