1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie), na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zabaw.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku z czym rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy. Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zabaw, niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka bez opieki.
 4. Odpowiedzialność za doprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola spoczywa na rodzicach.
 5. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów). Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka, rodzice (prawni opiekunowie) osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom) , osobom upoważnionym do odbioru dziecka, jeżeli w ocenie nauczyciela osoba odbierająca nie jest w stanie zagwarantować mu należytej opieki i bezpieczeństwa lub istnieje podejrzenie, że pozostaje pod wpływem alkoholu, lub przejawia oznaki agresji. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną osobę.
 8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi byś poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 9. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica (prawnego opiekuna), aby fakt odebrania dziecka był wyraźnie zaakcentowany .
 10. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
 11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, telefon kom.) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0,5 godziny.
 13. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka) oraz osobami upoważnionymi.
 14. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 15. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola, są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.
 16. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie), osoby upoważnione, nauczyciele i dyrektor przedszkola.

Zasady … obowiązują od dnia 01.09.2013 r.