UCHWAŁA NR 11/2016/2017
Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach
Oddziałem Zamiejscowym w Różankach
z dnia 08 listopada 2016 r.

 

w sprawie podania ujednoliconego tekstu
Statutu Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach
z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach

Czytaj więcej...

UCHWAŁA NR 10/2016/2017
Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach
Oddziałem Zamiejscowym w Różankach
z dnia 08 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Publicznego Przedszkola
w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach

Czytaj więcej...

Uchwała Nr XXIX/218/13
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 12 czerwca 2013r.


w sprawie nadania Statutu Przedszkolu w Wojcieszycach.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 9 ust 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."h" oraz art. 40 ust. 1 i ust, 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół (tj. Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:

Czytaj więcej...