Uchwała Nr XXIX/218/13
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 12 czerwca 2013r.


w sprawie nadania Statutu Przedszkolu w Wojcieszycach.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 9 ust 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."h" oraz art. 40 ust. 1 i ust, 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół (tj. Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Przedszkola w Wojcieszycach stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa
Andrzej Legan


 

Załącznik Nr1 do uchwały Rady Gminy Kłodawa
Nr XXIX/218/13 z dnia 12 czerwca 2013


STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WOJCIESZYCACH
(TEKST UJEDNOLICONY)


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

 1. Typ i nazwa przedszkola: przedszkole publiczne - „Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach”, zwane dalej „przedszkolem”.
 2. Siedzibą przedszkola jest miejscowość Wojcieszyce. Adres: ulica Osiedlowa nr 6 w Wojcieszycach.
 3. Przedszkole posiada oddział w wyodrębnionej części budynku przy ulicy Dębowej 3 w Różankach.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kłodawa.
 5. Przedszkole w Wojcieszycach jest jednostką organizacyjną gminy, działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty.
 7. Przedszkole posługuje się pieczątką podłużną zawierającą nazwę, adres, NIP i REGON przedszkola.CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA§ 2.

 1. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na wspomaganiu rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od 3 roku życia (a w szczególnych przypadkach od 2,5 roku) do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
  1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej
  interwencji specjalistycznej,
  2) informuje na bieżąco o postępach dziecka,
  3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
 2. Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka adekwatnie do jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 3. W celu realizacji powyższych zadań przedszkole:
  1) otacza indywidualną opieką swoich wychowanków,
  2) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci,
  3) diagnozuje osiągnięcia i trudności swoich wychowanków, a w miarę potrzeby, za zgodą rodziców, zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  4) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi stosownie do potrzeb środowiska i możliwości przedszkola (decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje rada pedagogiczna na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 4. Przedszkole umożliwia wychowankom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141 z późn. zm.), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej poprzez prowadzenie nauki języka mniejszości narodowej lub
  etnicznej oraz języka regionalnego, a także zajęcia artystyczne lub inne dodatkowe zajęcia.
 5. Szczegółowe warunki i sposób wykonywania przez przedszkole obowiązku umożliwiania wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury określają odrębne przepisy.
 6. Przedszkole udziela i organizuje wychowankom przedszkoli, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).
 7. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli.
 8. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
  1) Pisemne upoważnienie powinno zawierać m.in.:
  a) imię i nazwisko, numer i serię numer dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców
  – upoważnienie zostaje w dokumentacji przedszkola.
  2) Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu
  tożsamości.
  3) Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
  dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
  4) W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu
  lub narkotyków przedszkole odmawia wydania dziecka.

ORGANY PRZEDSZKOLA


§ 3.

1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców.

2. Kompetencje dyrektora przedszkola:
1) kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) sprawowanie opieki nad wychowankami,
4) stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej,
6) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi placówki,
7) wykonywanie zadań związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanym przez placówkę,
8) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
9) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki,
10) wykonywanie innych zadań ujętych w przepisach szczególnych,
11) kierowanie zakładem pracy, a w szczególności:
a) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
b) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,
c) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej)
12) wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa wraz z jednoczesnym poinformowaniem organu prowadzącego i nadzorującego,
13) współpracowanie z radą pedagogiczną w ramach wykonywanych zadań,
14) administrowanie powierzonym mieniem.

3. Kompetencje rady pedagogicznej:
1) zatwierdzanie rocznych planów pracy przedszkola (Programów Rozwoju),
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) ustalanie wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli,
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
5) uchwalanie statutu przedszkola,
6) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych przedszkola,
7) ocena stanu przedszkola i występowanie z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz do wojewódzkiej rady oświatowej,
8) występowanie do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu,
9) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela,
10) opiniowanie:
a) organizacji pracy przedszkola,
b) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c) propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych,
d) projektu planu finansowego przedszkola.

4. Kompetencje rady rodziców:
1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,
2) występowanie do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
4) uchwalanie regulaminu swojej działalności.

5. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

6. W wyborach, o których mowa w ust. 5, wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

7. W celu zapewnienia realizacji statutowych zadań przedszkola rodzice i nauczyciele współdziałają w zakresie:
1) realizacji zadań rocznego planu pracy przedszkola,
2) współuczestnictwa w działalności wychowawczo – dydaktycznej przedszkola,
3) wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

8. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze dyrektor oraz nauczyciele powinni organizować spotkania z rodzicami w formie zebrań ogólnych, grupowych, zajęć otwartych oraz konsultacji.
1) Częstotliwość spotkań z rodzicami nie może być mniejsza, niż raz na półrocze.

9. W razie zaistnienia sporu pomiędzy organami przedszkola, strony będą dążyć do znalezienia rozwiązania poprzez dialog, poszukiwanie kompromisu i porozumienia, kierując się dobrem wychowanków oraz przedszkola.
1) Gdyby nie udało się uzyskać porozumienia pomiędzy organami przedszkola, dyrektor powiadomi o zaistniałym sporze organy: prowadzący oraz nadzoru pedagogicznego.

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA


§ 4.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 5.

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895).
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
1) Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić jednorazowo:
a) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 225 z późn. zm.).
5. W przedszkolu organizowane są zajęcia z języka obcego, zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

§ 6.

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 7.

1. Organizację pracy przedszkola uwzględnia ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z zachowaniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 8.

1. Na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola, oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej.

§ 9.

1. Koszty funkcjonowania publicznego przedszkola pokrywane są przez: Gminę Kłodawa, opłaty wnoszone przez rodziców, a także z dochodów z gospodarki mieniem i innych źródeł.
2. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, tj. do pięciu godzin dziennie.
3. Za świadczenie przedszkola przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, pobierana jest opłata zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kłodawa.

§ 10.

1. Warunki wyżywienia wychowanków, w tym wysokość opłat za posiłki , ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
2. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów organizacyjnych utrzymania wyżywienia.
3. Organ prowadzący przedszkole może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa powyżej:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
4. Organ prowadzący przedszkole może upoważnić dyrektora przedszkola do udzielania zwolnień, o których mowa powyżej.

§ 11.

1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora jeżeli:
1) liczba oddziałów będzie wynosiła co najmniej 6,
2) oddziały będą zlokalizowane w różnych miejscach,
3) oddziały będą pracowały dłużej niż 10 godzin dziennie.
2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1, a także, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

§ 12.

1. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w następujący sposób:
1) każdy oddział powierzany jest opiece nauczyciela zgodnie z obowiązującym harmonogramem,
2) odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas schodzenia się i rozchodzenia się dzieci ponosi nauczyciel dyżurujący,
3) nauczyciel przekazujący dzieci, informuje nauczyciela dyżurującego o ilości przekazanych dzieci (np. lista imienna),
4) nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko do momentu przekazania pod opiekę rodzicowi (opiekunowi) lub osobie upoważnionej,
5) podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na terenie zamkniętym, wyposażonym w bezpieczny sprzęt utrzymany w dobrym stanie technicznym,
6) zasady korzystania ze sprzętu określa regulamin znajdujący się w ogrodzie, w widocznym miejscu,
7) wszystkie wyjścia z terenu przedszkola powinny być zabezpieczone,
8) zasady wyjść poza teren przedszkola określa „regulamin spacerów i wycieczek” przyjęty przez radę pedagogiczną,
9) osoba prowadząca zajęcia dodatkowe musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne,
10) podczas prowadzenia zajęć dodatkowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi osoba prowadząca zajęcia,
11) nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do przejęcia i oddania dzieci nauczycielowi w grupie,
12) podczas zajęć dodatkowych organizowanych z całą grupą nie zwalnia się z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach nauczyciela danej grupy,
13) pracownicy administracyjni i obsługowi przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci zgodnie z zakresem ich obowiązków.

§ 13.

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w którym kończy 9 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 14.

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji opracowany przez dyrektora.

§ 15.

Wychowanek przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego,
2) życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) warunków sprzyjających jego wszechstronnemu rozwojowi.

§ 16. W stosunku do wychowanka bez zgody rodziców nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie.

§ 17. 1. Dyrektor przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:
1) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres co najmniej jednego miesiąca bez podania przyczyny nieobecności,
2) rodzice bez podania ważnych przyczyn zalegają co najmniej przez okres trzech miesięcy z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu,
3) jeżeli stan zdrowia dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych dzieci.
2. W przypadku gdy dziecko ma 6 lat i powinno spełniać obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, i jego nieobecność w przedszkolu trwa jeden miesiąc bez podania ważnej przyczyny, nauczyciel próbuje poznać powód nieobecności poprzez kontakt z rodzicami, jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor placówki pisemnie zawiadamia szkołę, w obwodzie której dziecko mieszka, o niespełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 18.

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka. 

2. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
3. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.
4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:
a) realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
b) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu,
c) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
d) przeprowadzenie badania gotowości do nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) w ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu,
e) prowadzenie zajęć wspomagania i korygowania rozwoju tych dzieci, które tego wymagają po diagnozie przedszkolnej,
f) indywidualizacja oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków,
g) wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania,
h) współdziałanie nauczycieli pracujących w jednej grupie,
i) opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce;
2) ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez:
a) udział w kursach, konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych oraz problemowych,
b) udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym,
c) czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym;
3) prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z obowiązującymi  przepisami:
a) dziennika zajęć,
b) arkuszy obserwacji i diagnozy pedagogicznej,
c) miesięcznych planów pracy z dziećmi,
d) zeszytów zabaw i ćwiczeń ruchowych, jeśli nauczyciele stosują w pracy zestawy własne,
e) dzienników zajęć indywidualnych;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnego procesu rozwojowego poszczególnych wychowanków i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych (w tym gromadzenie danych dla potrzeb ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej),
5) odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sal zajęć, pomocy dydaktycznych,

 6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.

§ 19.

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§20.

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola:
dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§21.

1. Z wejściem w życie Nowelizacji Statutu traci moc Statut Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach z dnia 02 września 2013 roku.
2. Statut wchodzi w życie z dniem 08 listopada 2016 roku.

 

 Dyrektor:

Nowelizacja Statutu zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 08 listopada 2016 roku.