UCHWAŁA NR 11/2016/2017
Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach
Oddziałem Zamiejscowym w Różankach
z dnia 08 listopada 2016 r.

 

w sprawie podania ujednoliconego tekstu
Statutu Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach
z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2001 r. z późn. zm.)  uchwala się co następuje:

 

§ 1.

Rada Pedagogiczna zatwierdza tekst ujednolicony Statutu Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach

§ 2.

Statut stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Za realizację zadań statutowych odpowiedzialne są organy przedszkola.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

………........………………………………

podpis i pieczęć przewodniczącego RP